لیست تعرفه خدمات

ثابت استانی

قیمت ها به تومان است

تعرفه
مخابرات ایران
آسیاتک
شاتل
لایزر
پیشگامان
فن آوا
صبانت
رسپینا
فناپ
فرزانگان
خطوط معمولی
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
59.900
100.000
200.000
200.000
داخل شبکه
4.5
0
30
3.9
3.5
0
2
0
3.9
0
استانی
4.5
4.5
4
3.9
4.5
4.5
3.9
2.9
4.5
3.9
بین استانی
33
33
33
33
33
30
33
29.9
33
33
موبایل
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
60
40
29.9
62.5
56.5

ثابت کشوری

قیمت ها به تومان است

تعرفه
آسیاتک
مبین نت
رسپینا
خطوط معمولی
200.000
200.000
200.000
داخل شبکه
0
1
0
استانی
10
10
9.9
بین استانی
10
10
9.9
موبایل
62.5
62.5
29.9

به تمامی قیمت‌ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
مکالمات بر حسب دقیقه محاسبه می‌‌گردد.
در تمامی اپراتورها مکالمات بین المللی بر مبنای قیمت مصوب زیرساخت محاسبه می‌گردد.
مرجع قیمت‌ها، اپراتور سرویس‌دهنده می‌باشد.