سیستم تلفنی واک چه مزایایی در اختیار ما می گذارد؟

سیستم تلفنی واک چه مزایایی در اختیار ما می گذارد؟

سیستم واک می تواند کمی متفاوت از سایر سیستم های مربوط به تلفن باشد، در واقع این سیستم در ابتدا به صورت Elastix بوده و سپس تغییراتی را به خود دیده است. سیستم های بسیار متنوعی وجود دارند که می توانند خدمات مربوط به تلفن را در اختیار شما قرار دهند اما بستری که واک […]