فویپ چه کارایی و مزایایی برای شما به همراه دارد؟

فویپ چه کارایی و مزایایی برای شما به همراه دارد؟

فویپ در حقیقت ارسال نمودن فکس با استفاده از سیستم ویپ خواهد بود. این ارسال تماماً از طریق شبکه انجام می شود که هزینه ای پایین تر را برعهده دارد. شبکه های ویپ گسترده هستند و در تمام جهان وجود دارند. با استفاده از فویپ می توانید فکسی را بدون دردسر از طریق شبکه اینترنت […]