کارمندان در مرخصی هم می توانند کار کنند!

کارمندان در مرخصی هم می توانند کار کنند!

یکی از معضلاتی که شاید بسیاری از کارمندان با آن روبه رو هستند، مشغله های فراوان کاری بوده که فرصتی را برای مرخصی به آنها نمی دهد. مرخصی هایی که برای کارمندان در نظر گرفته شده، به جهت افزایش روحیه کاری است. زیرا هیچ فردی نمی تواند یک ماه را به صورت مستمر و بدون […]