IMS چیست و چه مزیت هایی را برای سیستم مخابراتی به همراه دارد؟

IMS چیست و چه مزیت هایی را برای سیستم مخابراتی به همراه دارد؟

در حقیقت امروزه فناوری جدیدی در سیستم مخابراتی وارد شده که با نام IMS معروف است، این سیستم با LTE کمی متفاوت خواهد بود. برای آنکه خدمات مربوط به سیستم تلفن همراه به خوبی ارائه شود، نیاز داریم تا از خدمات پهن باند کمک بگیریم. به نسبت قبل این خدمات باید با بهبود همراه شوند. […]