SIP Trunk و تفاوت های آن با IP

SIP Trunk و تفاوت های آن با IP

شبکه هایی که هم اکنون از نظر مخابراتی در حال فعالیت هستند بر اساس IP کار می کنند. برای آنکه ارتباطی اختصاصی تر برای مراکز تلفنی برقرار شود، از ترانک بسته ای SIP Trunk استفاده می شود که در ادامه توضیحات بیشتری را ارائه خواهیم نمود. از این ترانک بسته ای در شبکه هایی از […]