بانک صدای گویندگان آپتل

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 104

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت :500000تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 105

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 350000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 106

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 450,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 107

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 300,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 108

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 300,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده آقا کد 109

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 110

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان

سفارش ضبط صدا

گوینده خانم کد 111

ضبط حرفه ای در استودیو

زبان : فارسی

قیمت : 200,000 تومان